Softver za transport, špediciju, logistiku, carina, JCI

Pomoću programa (softvera) bićete u mogućnosti da:

Izdajete račune (dinarske i devizne)
Program ima podršku za rad sa kvalifikovanim digitalnim potpisima
Evidentirate ulazne račune
Evidentirate izvode
Vodite špediterske pozicije/podpozicije
Vodite transportne pozicije
Vodite ‘lager’ administrativnih taksi
Vodite PDV evidenciju
Vodite blagajnu
Imate precizne kartice kupaca / dobavljaea
+ preko 50 izveštaja za kompletan uvid u poslovanje

Sistem je namenjen preduzećima čija je delatnost drumski transport robe, ali i preduzećima koja posreduju u pružanju ovih usluga. U dinamičnom okruženju u kojem posluju ove kompanije, za donošenje pravih odluka u pravo vreme, od ključne vežnosti dostupnost i brzina kojom dolaze do informacija na osnovu kojih donose odluke.   Omogućava da se na efikasan način svi podaci vezani za transport robe evidentiraju, čuvaju, organizuju, a što je važnije, kasnije lako koriste i analiziraju prilikom odlučivanja.

Kroz evidenciju transportne ture omogućava da se na jednom mestu povežu i ukrste podaci iz više izvora. Podaci o izdatim nalozima, pošiljkama robe, vozilima, vozačima, transportnim dozvolama, kao i prihodima i troškovima, dnevnicama i dr, daju jednu celovitu sliku koja je jako važna svakome ko želi da ima kontrolu i kvalitetno upravlja transportom robe. Nakon završene transportne ture, pa čak i dok je tura u toku, moguće je da se sa više aspekata sagledaju rezultati koji se postižu i uporede sa očekivanim.

Na prvom mestu treba da obezbedi kvalitetnu vezu između upravljačkih operacija i operacija koje se obavljaju u samom skladištu prilikom rada sa robom. Time se postiže veća efikasnost i bolja kontrola poslova na prijemu i otpremi robe kao optimalno korišćenje skladišnog prostora.

Integracija poslovnih procesa se postiže uvođenjem naloga za svaku operaciju koja se izvršava u skladištu. Nalogom su jasno definisane operacije koje se izvršavaju, kada se one izvršavaju i nad kojom robom, jasno se zna ko je nalogodavac a ko izvršilac posla. Nalozi imaju svoj rang i redosled izvršavanja koji su jasno određeni unapred izvršenim podešavanjima parametara sistema. Podešavaju isključivo osobe koje vrše upravljačku funkciju. Veliki značaj za dobro konfigurisanje parametara WMS-a ima i dobra organizacija skladišnog prostora.

Organizovanje skladišnog prostora u okviru omogućava veću efikasnost u prilikom skladištenja i izdavanja robe. Skladište je izdeljeno na područja, sektore i na kraju na skladišna mesta koja je moguće rangirati i na taj način određenim delovima skladišta dati prioritet pri njihovom punjenju i pražnjenju.

Softver ima mogućnost popunjavanja skladišnih mesta tako da se roba koja je u njima smeštena uvek nalazi na optimalnoj poziciji za preuzimanje. Program predlaže pounjavanje skladišnih mesta koja imaju viši rang sa robom koja se trenutno nalazi na mestima koja imaju niži rang. Operacija preskladištenja može biti inicirana od strane koordinatora sistema ili automatski od strane samog programa. Kada softver automatski daje naloge za preskladištenje, njihovo izvršvanje je predviđeno za vreme kada radnici nisu zauzeti obavljenjem poslova na skladištenju i izdavanju robe. Na ovaj način se optimalno iskorišćava radna snaga a istovremeno se skraćuju budući procesi izdavanja robe, a samim tim i povećava produktivnost rada u skladištu.

Obračunavanje troškova skladištenja robe je jednostavno kada se ima u vidu da su svi parametri potrebni za obračun, po automatizmu, već evidentirani u softveru. Na osnovu podataka o vrsti i količini robe, vremenu koje je provela u skladištu kao i o operacijama koje su obavljanje nad robom dok se nalazila u skladištu, i njihovim uparivanjem sa unapred definisanim tarifama, softver veoma lako i precizno daje obračun troškova skladištenja. Ovakvim sistemom se eliminišu greške prilikom obračuna, a obračuni se vrše u vremenskim intervalima kada je to predviđeno.

Sistem za upravljanje skladištem

Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

Ovo je mali segment opisa softvera za transport I spediciju,  odnosno mogucnosti, za detaljnije pozovite nas.

Uskoro će demo verzija biti dostupna na našem sajtu.

Softver za transport, softver za logistiku, softver za spediciju, program za transport, program za logistiku, program za spediciju

sr Serbian
X