Veleprodaja - softveri za veleprodaju, programi za veleprodaju

Sofver za veleprodaju, povezuje prijem i izdavanje računa, međuskladišne prenose, materijalno knjigovodstvo i praćenje zaliha.

Za potrebe maloprodaje u program je uključen i modul POS, za blagajničko poslovanje.

Glavne prednosti prilikom prijema i izdavanja računa su mogućnosti, koje Abcsoft nudi svojim korisnicima.

Jasno je da je podržana itekako zahtevna trgovina ili proizvodna organizacija
– informacije o robnim tokovima su toliko precizne, da ih možemo pratiti čak do pojedine jedinice.

Potpuno prilagodljiv mehanizam praćenja pojedinog komada, kao i mogućnost šifriranja sa serijskim brojevima podržava i najstrožije standarde sledljivosti.

U programu je moguće oblikovati dokumente promene cena. Isti se mogu oblikovati ručno za pojedine proizvode, grupno ili neposredno iz samih dokumenata prijema i izdavanja. Abcsoft omogućava i periodično fakturisanje, u programu podesimo, šta i kome želimo obračunati u redovnim vremenskim intervalima (npr. najam ili pretplatu), a program se pobrine za generisanje računa.

Praćenje nosioca troškova omogućava povezivanje primljenih i izdatih računa, putnih naloga, plata, neposrednih troškova …

To je idealan alat za inžinjering preduzeća, i organizacije sa ABC-metodologijom praćenja troškova, jer svaki posao sadrži svoj mikrobilans.

U programu je omogućen i celovit pregled nad dokumentom, što bitno doprinosi produktivnosti korisnika pri radu sa programskim paketom. U svakom dokumentu vidimo sve dokumente i druge zapise, koji se nadovezuju na izabrani dokument. Brojni obračuni izdatih i primljenih računa, materijalnih prometa i pregledi zaliha nam omogućavaju raznovrsna poređenja podataka i analize, koje su nužno potrebne u svakodnevnom poslovanju.Na ovom mestu automatski pratimo i evidencije PDV.

Maloprodaja omogućava finansijsko ili robno vođenje maloprodaje. Obezbeđenja su sledeća automatska knjiženja maloprodaje:

    maloprodajna kalkulacija zaduženjem robe od dobavljača
    maloprodajna kalkulacija prenosom iz magacina
    prenos robe između maloprodajnih objekata
    porvaćaj robe dobavljaču iz maloprodaje
    povraćaj robe kupcu – NI obrazac
    bezgotovinski račun iz maloprodaje
    nivelacija cena u maloprodaji
    kalo, rastur, kvar i lom u maloprodaji
    početno stanje
    popis
    korekcija nabavne cen u maloprodaji
    automatsko knjiženje dnevnog izveštaja iz maloprodaje

Svim automatskim knjiženjima u maloprodaji kao i uplatom pazara vrši se popunjavanje sledećih pomoćnih knjiga:

    KEPU u maloprodaji
    Knjiga prihoda i rashoda PK1
    Knjiga primljenih računa KPR
    Knjiga izdatih računa KIR

U programu maloprodaje imamo:

    prijem robe preko kalkulacije
    stalno praćenje stanja robe na lageru
    automatsku nivelaciju cena
    fakturisanje knjiženje pazara (obradu čekova i platnih kartica) popis robe,
    i sve to uz štampanje odgovarajućih dokumenata
    komisiono poslovanje
    sinhronizaciju sa Abcsoft (program za maloprodaje)
    prenos pazara iz maloprodaje prenos artikala u maloprodaju
    štampanje gotovinskih računa
    prenos cenovnika artikala i usluga
    štampanje odgovarajućih dokumenata i izveštaja

Veleprodaja

Aplikacija koja prati promene u preduzeću vezane za promet robe na veliko.
Program je automatizovan u pogledu praćenja i evidencije robe. Aplikacija veleprodaje povezana je sa aplikacijom finansijskog, te nije potrebno raditi dupli unos podataka. U ovoj aplikaciji omogućeno je stalno praćenje i kontrolisanje stanja robe na lageru. Program radi automatski nivelaciju ulaza i izlaza robe i to za količinu koju prodajete. Cene iz cenovnika možete formirati kao prodajne i program je može povući direktno u izlazne dokumente ukoliko to označite u opcijama.
Ukoliko imate više magacina možete prenositi u robu internim prenosima, i time  smanjujete unos podataka. Program veleprodaje radi precizan obračun nabavke (kalkulacije) i prodaje roba (fakturisanje). Izradom jednom dokumenta (npr.kalkulacija) program automatski ubacuje dati dokument u knjige (KEPU,KPR), na lager,  gde formira robnu karticu posebno za svaki artikal, kao i  u glavnu knjigu.
U programu je omogućen pojedinačan uvid kartica robe, dobavljača i kupaca, kao i valutna dugovanja.

Neograničeni broj magacina.

    U okviru svakog magacina omogućene funkcije:

        – početno stanje,
        – nabavka (prijemnice sa kalkulacijom cena),
        – prodaja ( profakture, otpremnice, fakturisanje ),
        – nivelacije cena (manuelne i automatske), program za fakture
        – otpis, knjigovodstvo, veleprodaja, maloprodaja
        – obrada popisa, poslovni softver, implementacija
        – automatsko kreiranje KEPU knjige, fakture, kalkulacije
        – automatizovan prenos u glavnu knjigu
        – povezivanje iz veleprodaje u maloprodaji i obrnutno
        – automatsko zadavanje rabata po vise kriterijuma
        – pregled u word-u, pdv, excelu, u vidu slika, itd…

   – Ulaz robe
        Izrada kalkulacija
            – Inostrani dobavljač
            – Domaći dobavljač
            – Definisanje zavisnih troškova
        Knjižno odobrenje
        Pripremne kalkulacije
        Porudžbenice
        Višak robe
        Sastavnice na ulazu
        Rastavnice na ulazu
        Početno stanje

   – KEPU Knjiga
        – otpis
        – zaduženje
        – razduženje
        – upoređivanje sa finansijama

   – Izlaz robe
        Računi
            – Račun i otpremnica
            – Otpremnica
            – Interna otpremnica
            – Račun usluga
            – Račun interni
        Ponude
            – ponuda
            – predračun
            – pripremni račun

        Manjak robe
        Otpis
        Povratnica kupac
        Knjižno odobrenje

    – Lager u veleprodaji
        automatsko kreiranje lagera na osnovu ulaznih i izlaznih dokumenata
        Prikaz robe prema
            – robnoj kartici (RK)
            – stanje na magacinima
            – Zbirna kartica
            – Hijerarhijski prikaz (robna grupa, podgrupa)
        Provera RK
        Upozoravanje o neispravnim RK
        Automatsko pozivanje dokumenata iz RK
        Automatska korekcija RK
        Ponovno knjiženje
        Uvid u rezervisane količine

    – Popis
        automatsko generisanje popisnih listi prema :
            – Robnoj grupi
            – Šifri artikla
            – Poreskoj stopi
            – podaci
        Priprema popisa – ispis popisnih listi
            sa cenama
            bez cena
            sa PDV

    – Cenovnik
        definisanje cenovnika po magacinima
        prema grupi partnera
        generisnje iz šifarnika

Automatsko knjiženje PDV u maloprodaji i veleprodaji.

Program obezbedjuje automatski obračun prosečne stope razlike u ceni i korekciju nabavne vrednosti kao i izradu automatskog naloga za knjiženje.

Ovo je mali segment opisa maloprodaje – veleprodaje odnosno mogućnosti, za detaljnije pozovite nas.

Program za veleprodaju i program za maloprodaju, odnosno demo verziju programa, možete preuzeti sa našeg sajta.